We for you v
jít na: LeitnerLeitner
News > Novinky v DPH pro rok 2025: Klíčové změny, které musíte znát!

Novinky v DPH pro rok 2025: Klíčové změny, které musíte znát!

News – 21.06.2024

V roce 2024 se chystá rozsáhlá novela zákona o DPH, který obnáší zásadní změny v několika oblastech. Novela, která obsahuje okolo 450 bodů, již byla předložena našim poslancům ke schválení jako Sněmovní tisk č. 726. Tento článek se zaměřuje na hlavní body připravované novelizace, které byste neměli přehlédnout.

Změna plátcovství

 • Nově se obrat počítá za kalendářní rok nikoli za posledních 12 kalendářních měsíců.
 • Osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku nebo osoby registrované do režimu pro malé podniky se stávají plátci od 1. dne následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém jejich obrat překročil 2 000 000 Kč.
 • Pozor, pokud však osoba překročí obrat 2 536 500 Kč, stává se plátcem dnem následujícím po překročení této částky.

Povinnost podání přihlášky

 • Osoba povinná k dani musí podat přihlášku k registraci do 10 pracovních dnů od překročení obratu.

Zvýšení obratu pro čtvrtletní plátce

 • Limit pro registraci čtvrtletních plátců se zvyšuje z 10 milionů Kč na 15 milionů Kč.

Zpřísnění třístranného obchodu

 • Prostřední osoba u zjednodušeného postupu při dodání do jiného členského státu formou třístranného obchodu musí uvést na daňovém dokladu údaj „daň odvede zákazník“ a podat souhrnné hlášení.

Osvobození při dodání pozemků

 • Nově vzniká paragraf 55a, který se zabývá osvobozením při dodání pozemků a obsahuje novou definici stavebního pozemku.

Osvobození při dodání vybrané nemovité věci

 • Existující paragraf 56 bude obsahovat pouze osvobození při dodání vybrané nemovité věci a novou definici podstatné změny.
 • Zjednodušeně se časový test pro osvobození dodání vybrané nemovité věci zkracuje z 5 let na 24 měsíců. Definice podstatné změny se upravuje tak, že změna musí přesáhnout 30 % základu daně u daného dodání.

Zkrácení lhůty pro zvýšení uplatněného odpočtu

 • Pokud plátce zjistí, že nastaly skutečnosti pro opravu základu daně, na základě kterých dojde ke zvýšení uplatněného odpočtu, je oprávněn uplatněný odpočet zvýšit. Může však tak učinit pouze do uplynutí druhého kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním po roce, ve kterém se se oprava považuje za uskutečněnou. Nyní je tato lhůta tříletá.

Vázání odpočtu daně na zaplacení závazku

 • V případě, že si plátce uplatní nárok na odpočet z přijatého zdanitelného plnění, ale zcela ji neuhradí do konce 6. měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž bylo zdanitelné plnění splatné, je plátce povinen uplatněný odpočet si snížit.
 • Novou náležitostí daňových dokladů bude den splatnosti.

Zpřísnění přenesení daňové povinnosti

 • Nově bude paragraf 92a v odstavci 6 obsahovat podmínku, že režim přenesení daňové povinnosti nelze použít v případě, kdy plátce není zveřejněn v registru plátců.

Doručování zahraničním osobám

 • Zahraniční osoby ze třetích zemí musí mít zpřístupněnou datovou schránku nebo zvolit zmocněnce s datovou schránkou pro doručování. Neuvedení zmocněnce pro doručování není důvodem pro zamítnutí registrace, avšak pokud tuto povinnost nesplní, tak vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den po dni registrace, nebo kdy tato skutečnost trvá.

Doporučujeme pečlivě sledovat tyto novinky a přizpůsobit své procesy novým požadavkům.

Pro podrobnější informace se na nás neváhejte obrátit.

autoři


Máš zájem?
Pojďme se spojit!
Kontaktovat

více News