We for you v
jít na: LeitnerLeitner
News > Daňové novinky

Daňové novinky

Newsletter – 06.12.2022

Podpora zkrácených úvazků formou slevy na pojistném

Od února příštího roku bude možné uplatnit slevu ve výši 5 % u pojistného na sociální zabezpečení. Výše odvodu zaměstnavatele bude možné po uplatnění slevy snížit na 19,8 %. Základní podmínkou pro uplatnění slevy je, že výše vyměřovacího základu zaměstnance za měsíc nesmí překročit 1,5násobek průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele. Dále je nárok na slevu, s výjimkou zaměstnanců do 21 let, vázán na sjednanou týdenní pracovní dobu zaměstnance, která musí být sjednána v rozsahu od 8 do 30 hodin týdně. Novela se také týká pouze určitých kategorií zaměstnanců, a to:

 • zaměstnanci nad 55 let věku,
 • zaměstnanec, který je rodičem nebo osvojitelem dítěte mladšího 9 let věku,
 • zaměstnanec pečující o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I-IV,
 • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem,
 • zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
 • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

Na Českou správu sociálního zabezpečení je nutné oznámit již i samotný záměr uplatnění slevy. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci dle zákona a má také informační povinnost vůči zaměstnanci. Zajímavostí je, že v případě neoprávněné uplatnění slevy z důvodu poskytnutí nesprávných údajů zaměstnancem zaměstnavateli je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli penále.

Spotřební daň na naftu zůstane na minimální možné úrovni

Vláda České republiky schválila prodloužení snížení spotřební daně na naftu o 1,50 Kč na litr do konce roku 2023. Původní návrh, který byl schválen na jaře tohoto roku, počítal pouze se snížením od 1. června do 30. září 2022. Česká republika nyní aplikuje nejnižší možnou sazbu stanovenou směrnicí Evropské unie. Cílem rozhodnutí je pomoci autodopravcům, aby byli více konkurenceschopní. Toto rozhodnutí bude mít dle Ministerstva financí negativní dopad na veřejné finance ve výši 9,6 miliardy korun.

Je potřeba zdanit jednorázový příspěvek na dítě?

Úřady práce České republiky během měsíce srpna započaly s administrací a samotným vyplácením jednorázového příspěvku na dítě ve výši 5 000 Kč. Z hlediska daně z příjmů fyzických osob se jedná o osvobozený příjem, jelikož jde o příspěvek z veřejného rozpočtu podle § 4 odst. 1 písm. i). Dále se obdržení příspěvku nezapočítává do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela/manželky, který je rozhodný pro uplatnění slevy na manželku/ manžela. Pokud poplatník nepřekročí daný limit, může si po skončení zdaňovacího období uplatnit slevu na manžela/ manželku ve svém daňovém přiznání z příjmů fyzických osob, nebo v rámci ročního zúčtování záloh.

Zvýšení sazeb základních náhrad

Na konci srpna nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, která změnila základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanovila průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Sazby stravného jsou stanoveny za každý kalendářní den pracovní cesty, a to zaměstnanci v komerční sféře nově nejméně v následující výši:

 • 120 Kč, pokud trvá pracovní cesta 5–12 hodin,
 • 181 Kč, pokud trvá pracovní cesta 12–18 hodin,
 • 284 Kč, pokud je delší než 18 hodin.

Od 20. srpna platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu. Nyní je příjem osvobozený od daně z příjmů do výše 99,40 Kč.

Od stejného data se také zvýšil limit benzinu pro účely cestovních náhrad. Zvýšila se průměrná cena litru 98 oktanového benzinu na 51,40 Kč. Pro rekapitulaci uvádíme, že již v květnu byla zvýšena cena u benzinu s oktanovým číslem 95 na 44,50 Kč za litr a u nafty na 47,10 Kč/ litr.

Je možné změnit uplatnění odpisů v průběhu daňové kontroly, či v rámci dodatečného daňového přiznání?

Finanční správa zveřejnila metodický pokyn k uplatnění daňových odpisů v rámci dodatečného daňového přiznání nebo v průběhu daňové kontroly ve vztahu k institutu přerušení odepisování dle § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Generální finanční ředitelství v souladu s Ministerstvem financí došlo k závěru, že poplatník je oprávněn prostřednictvím dodatečného daňové přiznání (popř. v průběhu daňové kontroly)

 • uplatnit daňové odpisy i v případě, že tyto odpisy uplatňuje za zdaňovací období, pro které dříve (v řádném daňovém přiznání) daňové odpisování přerušil, nebo
 • přerušit daňové odpisování i v případě, kdy daňové odpisy neuplatňuje za zdaňovací období, za které dříve (v řádném daňovém přiznání) daňové odpisy uplatnil.

Obdobně bude postupováno v případech, kdy poplatník nezapočal odpisování.

Byly upřesněny podmínky prominutí pokuty za neoznámení osvobozených příjmů

Ministerstvo financí vydalo pokyn, kterým upravuje postup správce daně při rozhodování o promíjení pokuty za neoznámení osvobozených příjmů. Poplatník má ze zákona povinnost oznámit správci daně osvobozený příjem, který přesahuje částku 5 milionů korun. Pokyn dává vodítko, za jakých okolností lze pokutu zcela nebo zčásti prominout za podmínky, že k nepodání oznámení došlo z ospravedlnitelného důvodu. Zásadní podmínkou je, že poplatník v předcházejících třech letech závažným způsobem neporušil daňové a účetní předpisy. Dále správce daně zveřejnil demonstrativní výčet ospravedlnitelných důvodů. Jde například o

 • nepříznivý zdravotní stav,
 • stižení živelní pohromou,
 • pokud poplatník bez výzvy správce daně podal oznámení o osvobozených příjmech do 150 dnů po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel,
 • pokud poplatník na výzvu správce daně podal oznámení o osvobozených příjmech do 120 dnů po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.

V uvedených případech se výše odpuštěné částky pohybuje od 90 % do 100 %.

Prezident podepsal daň z mimořádných zisků

Prezident podepsal daňový balíček, jehož součástí je i zavedení daně z mimořádných zisků. Tato speciální daň se týká společností působících v oboru bankovnictví, výroby a obchodu s elektřinou a plynem, těžby fosilních paliv, výroby a distribuce koksárenských a ropných produktů. Pro každý segment budou platit rozdílná vstupní kritéria. Prvním zdaňovacím obdobím bude rok 2023 a v platnosti tzv. windfall tax zůstane po dobu 3 let do roku 2025. Základ daně by se měl počítat srovnáním základu daně v aktuálním roce s aritmetickým průměrem historických základů za roky 2018–2021 zvýšených o 20 %. Sazba daně je stanovena na 60 % a výnos z daně bude výlučným příjmem státního rozpočtu. Zálohy jsou však splatné již v průběhu roku 2023.

Zvyšuje se limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony Kč

Součástí daňového balíčku podepsaného prezidentem je i novela zákona o DPH, která zvyšuje limit pro povinnou registraci z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Novela je účinná od 1. ledna 2023, nicméně některá přechodná ustanovení nabývají účinnosti již po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Jedná se například o specifické situace, kdy daňový subjekt musí (nebo může) udělat aktivní úkon vůči správci daně například proto, že překročil původní limit v období od 12/2021 do 11/2022, nebo od 1/2022 do 12/2022, popřípadě je již k dani registrován, ale nepřekračuje zvýšený obrat a chtěl by požádat o zrušení registrace.

autoři


Pojďme se spojit!
Kontaktovat