We for you v
jít na: LeitnerLeitner
News > Konsolidační balíček

Konsolidační balíček

Newsletter – 11.12.2023

Senát ČR v první polovině listopadu schválil návrh konsolidačního balíčku, jehož cílem je během příštích dvou let snížit rozpočtové deficity. Návrh nyní zamíří k podpisu prezidenta tak, aby opatření mohla začít platit již od 1. ledna 2024. Informace o vybraných změnách v oblasti daní si Vám dovolujeme shrnout níže.

Změny u daně z příjmů fyzických osob

Sazba daně

U daně z příjmů fyzických osob nastane změna při aplikaci progrese. Sazba daně pro druhé pásmo progrese ve výši 23 % se bude nově aplikovat od 36-násobku průměrné mzdy (měsíční příjem přesahující zhruba 121 tis. Kč). Doposud byl tento práh pro uplatnění vyšší sazby daně nastaven na 48-násobek průměrné mzdy (měsíční příjem přesahující zhruba 161 tis. Kč). Rádi bychom zdůraznili, že maximální roční vyměřovací základ pro odvody na sociální zabezpečení zůstává nadále stejný, tj. na 48-násobku průměrné mzdy.

Osvobození

Nepeněžní benefity
Novela zavádí limitaci osvobození u nepeněžních benefitů zaměstnancům poskytovaných dle §6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, a to na úrovni poloviny průměrné mzdy (pro rok 2023 by limit představoval částku 20 162 Kč ročně; pro rok 2024 částku 21 984 Kč). Jedná se o benefity ve formě možnosti využívat zdravotnická, vzdělávací, rekreační, sportovní a kulturní zařízení, pořízení zdravotního zboží a služeb, příspěvku na kulturní a sportovní akce, na tištěné knihy, poskytnutí rekreace apod.

Daňová podpora stravování zaměstnanců
Nově by se od roku 2024 měly v rámci novely sjednotit podmínky pro poskytování stravného zaměstnancům. Aktuálně platné limity pro stravenkový paušál (pro rok 2023 ve výši 107,10 Kč/den (směnu)) budou platné i pro stravování nepeněžní formou, kterou jsou například stravenky nebo závodní stravování.

Prodej cenných papírů
Dojde rovněž k omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Mimo platný časový test (3/5 let držby) zavádí novela nově limit pro osvobození, a to ve výši 40 000 000 Kč ročně na poplatníka. Účinnost tohoto opatření je navrhnuta až od 1.1.2025. V této souvislosti je nově zavedena možnost „přecenit“ nabývací hodnotu jako alternativní možnost stanovení uznatelného výdaje, a to tržní hodnotou podle zákona o oceňování majetku k 31.12.2024.

Slevy

Nové omezení se bude týkat slevy na manželku. Dle novely bude možné tuto slevu využít pouze pokud manžel/ka žijící ve společné hospodařící domácnosti pečuje o dítě do 3 let věku.

Za zdaňovací období 2024 již nebude možné uplatnit takzvané školkovné (za rok 2023 ve výši 17 300 Kč) za umístění dítěte do předškolního zařízení a slevu na studenta ve výši 4 020 Kč.

Dohody o provedení práce

Nově vznikají dva limity pro vznik účasti na nemocenském pojištění, a tedy na pojištění na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce, a to:

1. Limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy,
2. Limit pro DPP u více zaměstnanců v souhrnu ve výši 40 % průměrné mzdy.

V případě, že zaměstnanec limit překročí, bude z dohody (případně z každé příslušné dohody v případě více dohod) odvedeno pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pojistné na sociální zabezpečení/nemocenské pojištění

Zaměstnanci

Dle novely bude zavedeno nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %. Od roku 2024 by tedy mělo pojistné na sociální zabezpečení vzrůst na 7,1 % (navýšení stávajícího důchodového pojištění ve výši 6,5 % o nemocenské pojištění).

OSVČ

Novela dále zvyšuje vyměřovací základ na sociální zabezpečení osob samostatně výdělečně činných z 50 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti na 55 % od roku 2024.

Dochází také ke zvýšení minimálního měsíčního vyměřovacího základu u sociálního zabezpečení pro OSVČ z nynějších 25 % průměrné mzdy o 5 % každých rok, tj. na 30 % průměrné mzdy v roce 2024 až na 40 % průměrné mzdy v roce 2026.

Nutno zmínit, že dané změny se týkají pouze pojistného na sociálního zabezpečení. Veřejného zdravotního pojištění se změny netýkají.

Daň z příjmů právnických osob

Sazba daně

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvýší ze současných 19 % na 21 %.

Limit daňové uznatelnosti pro vozidla

Novela dále omezuje daňovou uznatelnost při nákupu vozidel M1, která budou uvedena do stavu způsobeného k užívání po 1.1.2024 na 2 miliony korun z ceny vozu.

Tiché víno

V rámci výdajů na reprezentaci již nebude daňově uznatelné tiché víno do 500 Kč.

Stravování

Pro zaměstnavatele by měly být nadále daňově uznatelné příspěvky na stravování, které vyplývají z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatele a zaměstnancem dle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o dani z příjmů. Totéž platí i pro stravování v nepeněžní formě (stravenky, závodní stravování), které by nově mělo být daňově uznatelné bez limitu.

Nepeněžní benefity

Výdaje na nepeněžitá plnění zaměstnancům ve formě dle § 25 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné, pokud budou současně u zaměstnance osvobozené dle § 6 odst. 9 písm. d) tohoto zákona (viz informace výše).

Možnost vyloučit nerealizované kursové rozdíly

Nově bude možné vyloučit ze základu daně nerealizované kursové rozdíly a zahrnout je až v období, kdy je kursový rozdíl realizován. Pro aplikaci tohoto režimu je nezbytné podat oznámení správci daně.

Účetnictví

Funkční měna

Součástí konsolidačního balíčku je i možnost vést účetnictví ve funkční měně, kterou prozatím může být euro, americký dolar nebo britská libra. Funkční měnou je měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Způsob stanovení funkční měny i přechod na jinou měnu účetnictví by měla upravovat novelizovaná vyhláška k zákonu o účetnictví.

Daň z přidané hodnoty a spotřební daně

Sazba DPH

Novela redukuje počet sazeb DPH z původních tří (10 %, 15 % a 21 %) na dvě, a to na sníženou sazbu daně ve výši 12 % a základní sazbu daně ve stávající výši 21 %.

Specialitou jsou knihy, které novela nezatěžuje DPH na výstupu vůbec (je zavedeno osvobození s nárokem na odpočet). Novela dále přesouvá do základní sazby DPH položky, které byly dříve zařazeny do první či druhé snížené sazby kvůli již neexistující skutečnosti – koronavirová krize a povinnost EET. Jedná se například o čepované pivo, kadeřnické a holičské služby nebo opravy obuvi. Tištěné noviny však budou nadále podléhat snížené sazbě DPH ve výši 12 %.

Omezení nároku na odpočet u osobních automobilů

Novela stanovuje limit výše částky DPH na vstupu, kterou lze uplatnit při pořízení osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem. Tato maximální částka uplatnitelné DPH je 420 000 Kč.

Spotřební daně

Dle novely se bude pravidelně zvyšovat spotřební daň z tabáku (cigarety, tabák na kouření, doutníků, cigarillos), a to o 10 % v roce 2024 a 2025 a o 5 % v roce 2026.

Zvyšování spotřebních daní se také dotkne daně z lihu, a to o 10 % v roce 2024 a 2025 a o 5 % v roce 2026.

Změny daně z hazardních her

Novelou dochází ke zvýšení sazby daně z tzv. živých hazardních her, binga, kursových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu z původních 23 % na 30 %. U ostatních loterií a technických her zůstává zachována sazba daně 35 %.

Daň z nemovitých věcí

Od roku 2024 má dojít také ke zvýšení sazby daně z nemovitých věcí přibližně na 1,8násobek, přičemž veškerý výdělek z této daně bude stále náležet výhradně obcím. Výměnou za to dojde ke změně rozpočtového určení u sdílených daní ve prospěch státu.

autoři


Pojďme se spojit!
Kontaktovat